Danmarks første SkoleBigård, oprette i Aalborg 1894

DBF1901 

Danmarks første skolebigård

Aalborg Amts BF.s Bigaard

Det er flere Gange tidligere i ”T.f.B” blevet omtalt, hvilken stor Fordel det er for en Forening at have et Centralt Sted, hvor der findes Bier, og hvor Begynderne kunne søge hen for at faa løst de mange Gaader, der findes ved Bierne i den første Tid, de driver Biavl, og derved paa en let Maade komme over alle de mange større eller mindre Vanskeligheder, som fremkommer, -- og et Sted, hvor Biavlerne kan samles til Møde og Diskussion.

Det viser sig også, at alle de Foreninger, der har en saadan centralt beliggende Bigaard til Samlingssted, gaar fremad, og at de med Tiden faar uddannet en Mængde dygtige Biavlere der hver i sine Omgivelser kan virke til Fremme af Biavlssagen.

Aalborg Amts BF. er ogsaa et Bevis i den Retning, thi medens Foreningen for en Del Aar tilbage, knapt talte en Snes Medlemmer, der for største Delen drev Biavlen uden System, saa er Forholdet, siden den fik fast Samlingssted i Aalborg, blevet betydelig forandret, idet Foreningen nu tæller 66 Tidsskrifts-holdere foruden omtrent 80 Kreds-medlemmer, og at denne Fremgang ikke alene skyldes enkelte Mænds Arbejde, men at det mindst lige saa meget maa søges i, at Biavlerne har et fast Samlingssted paa et centralt Punkt i Foreningen, er vi aldeles sikkre paa.

Gartner Falck, Aalborg, der i nogle aar var Præsident for DBF., havde i en Have han havde lejet, bygget sig en Bipavillon med Plads til en Snes Bistader, som stode paa Hylder langs Pavillonens Vægge.
Da falck døde i 1894 købte Aalborg Amts BF. Pavillonen med bier og Inventarium for 400 Kr.

I de første 2 Aar efter at Foreningen havde faaet dette Samlingssted, blev der hver Lørdag fra Midten af Maj til ind i September afholdt et Møde paa 2 Timer fra Kl. 1 - 3 Eftermiddag, men i de senere aar er der kun afholdt Møde hver anden Lørdag i Sommerhalvaaret.

Paa disse Møder gives der praktisk Vejledning i de forskellige Arbejder ved Biavlen, samt mundtlig Vejledning, der i Reglen har givet Anledning til en frugtbringende Diskussion.

De mødendes Antal har været noget forskelligt: enkelte Gange kun et Par Stykker, men oftest ere 6 a 8 Biavlere mødte, og nogle Gange har Besøget været 40 a 50 Biavlere.

Paa denne Maade er der nu virket 7 aar. og enhver, der er kendt med Biavlen, vil ikke kunne undgaa at lægge Mærke til de store Fremskridt, der er gjort iblandt Biavlerne.

Stadeantallet har været 10 a 14 Stykker, hvoraf nogle er Lavnormal, men de fleste ere 12x10” og Højnormalstader. De 4 af Folkene ere i Wellsstader med Rammer 12x10”.

Husejer J.C.Bech, Aalborg, har hele Tiden ledet Undervisningen.

Bigaarden, der er beliggende tæt ved Latinskolen, kun et Par Minutters Gang fra Jernbanestationen, antages nu at skulle flyttes paa Grund af, at der skal bygges paa Pladsen, men det er at haabe, at det vil lykkes Biavlerforeningen at finde en anden centralt beliggende Plads at samles paa.

Sennepshaven