PDF

Download Vedtægter som PDF-fil

   Vedtægter for Aalborg Biavlerforening.
§1.

Foreningens navn er : Aalborg Biavlerforening.

§2.

  
 
Foreningens formål er at virke for samling af biavlere og interesserede i biavl i en organisation til gavn for biavlen.

Formålet søges opnået ved:
a. Møder og kurser. b. Medlemsorientering.
c. Udstillinger.    d. Skolebigård
Aalborg Biavlerforening er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.

§3.


 

 

Enhver der ønsker at blive optaget i foreningen, enten som DBF-medlem eller lokal-medlem retter henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Lokal-medlemmer betaler kun kontingent til Aalborg Biavlerforening og har ikke krav på ydelser fra Danmarks Biavlerforening eller Tidsskrift for Biavl. Hvis et lokalmedlem vælges til bestyrelsen, skal vedkommende melde sig ind i Dbf umiddelbart efter generalforsamlingen.
Medlemskabet gælder fra 1/1 til 31/12.

§4.


Medlemskontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.

§5.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand – næstformand – kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 2 revisorer, 2 suppleanter for bestyrelsen og 1 for revisorerne. Formanden vælges af generalforsamlingen 1 år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer/suppleanter og revisorerne/suppleant vælges for 2 år, med halvdelen hvert år.

§6.


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned med følgende dagsorden :
1. Valg af dirigent.             5. Forslag.
2. Beretning.                    6. Valg
3. Regnskab.                     7. Årets arbejde.
4. Fastsættelse af kontingent.   8. Eventuelt.

§7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst en femtedel af medlemmerne fremsætter begæring herom. En sådan generalforsamling afholdes 10 dage efter begæringens fremkomst.

§8.


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

§9.
Ordinær generalforsamling skal bekendtgøres på vores hjemme­ side, samt ved udsendelse af nyhedsbrev via e-mail eller post til medlemmerne, senest 14 dage før afholdelsen.

Forslag som ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§10.Ændring af lovene kan kun ske på den ordinære generalforsamling og kan kun vedtages såfremt mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for vedtagelsen.

§11.


 

Aalborg Biavlerforening kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende generalforsam­linger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.
Ved foreningens opløsning overgår foreningens midler til de af generalforsamlingens bestemte formål.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling
den 20. september 2016

Thord Marius Lorentsen          Tina Buth Rasmussen

   Niels Ørnbøl                     Børge Thomsen